Tư vấn lập báo cáo môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là hồ sơ cần phải có của một doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động, nó là tiền đề để cơ quan chức năng xem xét đánh giá thẩm định những ảnh hưởng đến môi trường xung quanh của dự án trong giai đoạn thi công và đi vào hoạt động. Đồng thời báo cáo ĐTM sẽ giúp cho sở ban ngành quản lý những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết.

Luật quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Tất cả các doanh nghiệp chuẩn bị hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam mà thuộc phụ lục II, III của nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Mỗi doanh nghiệp mỗi ngành nghề hoạt động kinh doanh, sản xuất đều được nghị định quy định rõ về đối tượng lập báo cáo ĐTM, cụ thể là dựa vào công suất và quy mô để xác định doanh nghiệp bạn phải nộp tại Bộ Tài Nguyên hay Sở Tài Nguyên.

Quy định xử phạt vi phạm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể tại điều 9 chương 2 của nghị định này nêu rõ các hình thức xử phạt đối với những trường hợp vi phạm khi thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mức phạt tiền thấp nhất là từ 5.000.000 đến 10.000.000 và cao nhất là từ 180.000.000 đến 200.000.000. Bên cạnh đó, còn có hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoat động từ 3 đến 6 tháng đối với doanh nghiệp vi phạm quy định tại các điểm m, n, o và q Khoản 1 và Khoản 2 tại điều 9 chương 2, đồng thời phải có biện pháp khắc phục ngay lập tức.

Hy vọng với những thông tin cơ bản trên đây chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho mọi người dễ dàng hơn khi tìm hiểu cũng như thực hiện Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường đúng quy định và một cách tiết kiệm thời gian nhất có thể.