Dịch vụ quan trắc môi trường

Một số dịch vụ: 

1. Quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất
2. Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt lục địa và đại dương
3. Quan trắc chất lượng nước thải (sinh hoạt, y tế, công nghiệp và các ngành đặc thù,...)
4. Quan trắc không khí môi trường lao động
5. Quan trắc môi trường không khí xung quanh
6. Quan trắc khí thải ống khói